• Preložka sekundárneho rozvodu ÚK a TÚV, systém Pipeco - BPM Banská Bystrica
 • Nové sekundárne rozvody ÚK a TÚV, bezkanálový rozvod, systém Pipeco - BPM Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV, systém ABM ( Asting ) Bratislava - BPM Banská Bystrica
 • Havária na primárnom rozvode ÚK, výmena rozvodov ÚK na ulici V.P.Tótha bez porušenia krytu komunikácie - systém Pipeco - Mestský podnik bytového hospodárstva Zvolen
 • Bezkanálový rozvod ÚK a TÚV, systém Pipeco - NsP F.D.R., stará nemocnica, Banská Bystrica
 • Nové rozvody ÚK a TÚV, systém Pipeco - ROCO Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica
 • Nové rozvody ÚK a TÚV, systém Pipeco - Ústav sociálnej starostlivosti, Banská Bystrica
 • Dodávka a montáž ÚK a klimatizácie - Autocentrum, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia ÚK, prípojka ÚK, montáž meračov tepla - Bytový podnik, Nová Baňa
 • Montáž meracej a regulačnej techniky, meračov tepla - Landis & Gyr, Bratislava
 • Plynofikácie propánom - Probugas, Bratislava
 • Rekonštrukcie tepelných zdrojov, montáž meračov tepla, bežná údržba tepelných zdrojov - Mestský podnik bytového hospodárstva Zvolen
 • Oprava a údržba ÚK, zámočnícke práce - Dom kultúry, Banská Bystrica
 • Oprava a údržba ÚK, montáž meračov tepla - Domov mládeže, Banská Bystrica
 • Zámočnícke, stavebné a kúrenárske práce - IKM Reality Staving, Banská Bystrica
 • Výroba podávacieho a dávkovacieho zariadenia zmesi na výrobu dlažby - K&K Company, Vlkanová
 • Montáž rehabilitačných víriviek, vodoinštalácie, montáž meračov, vodomerov - Kompa, ústav soc. starostlivosti, Banská Bystrica
 • Dodávka a montáž plynového kúrenia a vzduchotechnického zariadenia pre chov brojlerových kurčiat - Eva Valentová - AGF Slovhybro, Kalinčiakovo, Levice
 • Plynofikácia pekárne propánom - Ing. Čičmanský - PEKORT, Pruské
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia 5-podlažnej budovy, kompletná výmena - VIA, s.r.o. + Ekoagrobanka, Banská Bystrica
 • Oprava poškodených trezorových priestorov - Národná banka Slovenska, Banská Bystrica
 • Výroba mosadzných konštrukcií - AGB Banská Bystrica
 • Modernizácia lakovne, plynofikácia, nový plynovod STL 300 m, nová RSP - Vlkanovské strojárne, a. s., Vlkanová
 • Dodávka a montáž plynových infražiaričov do objektu dielní firmy - M + B, s.r.o., Lučenec
 • Výstavba kotolne s kotlami Viessmann Simplex, prvá montáž kotlov Viessmann Simplex na Slovensku, letisko Piešťany - Ing. Tibor Furmánek - ALFA F, Žilina + VÚSS Bratislava
 • Havarijná teplofikácia budovy, výmena plynovej kotolne a montáž nového ÚK v hangári letisko Piešťany, nový plynovod STL 300m - Ing. Tibor Furmánek - ALFA F, Žilina + VÚSS Bratislava
 • Technologické vykurovanie papierne, plynofikácia propánom - S.C. PAPIER, s. r.o., Dolný Lieskov
 • Výmena rozvodov pitnej a úžitkovej vody - TAROCO, s.r.o., Banská Bystrica
 • Oprava parného kotla 32 t/hod - Smrečina Banská Bystrica
 • Oprava kotlov, údržba, ÚK - Slovenské telekomunikácie, Banská Bystrica
 • Oprava a údržba kotolne, merače tepla - Slovenský metrologický ústav, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia kotolne, výmena kotlov a celej kotolne bez odstávky - UMB, Banská Bystrica
 • Demontáž a montáž kondenzačnej nádrže, 13 000 litrov - Slovenka Banská Bystrica
 • Demontáž a montáž plynovej kotolne a montáž ústredného kúrenia - Zuzana, s.r.o., Banská Bystrica
 • 36 byt. j. Martin - Záturčie, kompletná dodávka a montáž rozvodov vody, meračov tepla, vodomerov, ústredného kúrenia, kanalizácie, plynoinštalácie, prípojky vody, prípojky elektr. energie, prípojky plynu, prípojky kanalizácie, prípojky ÚK, montáž bytových jadier, zdravotechniky, plynových sporákov - Slovpanel, a. s. Žilina + VÚSS Bratislava
 • Oprava plynových kotlov Duro Dakovič - ZVT Banská Bystrica
 • Plynofikácia hydinárskych fariem Púchov, Vieska a Hrabovka a montáž kotolní s kotlami Viessmann, Junkers a Radiant - JANEK, s.r.o., Púchov
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne ul. 9. mája č.5 - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne ul. Cesta k nemocnici č. 29 - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Bakossova ul. - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Dlhoročná havarijná služba pre 108 kotolní a ich údržba ( plynové a na tuhé palivo ) - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Dlhoročná havarijná služba 8 km-ého primárneho horúcovodu + sekundárnych rozvodov, údržba počas LOČ - BPM Banská Bystrica a EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Servis a revízie plynových horákov na 1/3 zdrojov - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Dlhoročné mesačné odpočty meračov tepla cca 800 ks - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • GO kotlov PGV a KDVE - BPM Banská Bystrica, EMG, s.r.o. Banská Bystrica a iní odberatelia
 • Výroba výhrevných nerezových vložiek do bojlerov a výmenníkov tepla a ich výmena - BPM Banská Bystrica, EMG, s.r.o. Banská Bystrica a iní odberatelia
 • Plynofikácia hál 250 infražiaričmi a 40 destratifikátormi, dve plynové kotolne 750 kW a 500 kW s kotlami Viessmann, rozsiahly plynovod a elektroinštalácia - Slovenské energetické závody Tlmače, TVP Želiezovce
 • Dodávka a montáž vykurovania administratívnej budovy - Slovenské energetické závody Tlmače, TVP Želiezovce
 • Plynofikácie propánom - Progas, Bratislava
 • Rekonštrukcia vykurovania budov č. 2, 5, 9, 11, 15, 16, 22 - Kasárne Zvolen - VÚSS Bratislava
 • Mobilné zdroje tepla, zabezpečenie dodávky TÚV a tepla na časti sídliska Fončorda a Radvaň počas rekonštrukcie výhrevne Radvaň v Banskej Bystrici ( cca 3 000 bytov ) - riešené súčasne na 3 miestach ako 3 samostatné zdroje v počte 4 ks kotolní - 1.BBES, a. s. ( 1.banskobystrická energetická spoločnosť ), Banská Bystrica - odovzdanie výhrevne za účasti rakúskeho veľvyslanectva
 • Mobilné zdroje tepla, zabezpečenie dodávky TÚV a tepla na sídlisku Sever počas rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla v Šahách v počte 3 ks kotolní - Energo-Bytos, spol. s r. o., Šahy
 • Mobilné zdroje tepla, vykurovanie japonského výrobného závodu automobilových kabeláží v Prievidzi - Yazaki Slovakia, s. r. o., Prievidza
 • Rozvod vody pre zavlažovanie tenisových dvorcov - MUDr. Juraj Sninský - Vivatex, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne - Mestské detské jasle II, Banská Bystrica
 • Oprava rozvodov ÚK v skleníkoch a plynovej kotolne - ZARES, Banská Bystrica
 • Výstavba plynovej kotolne pre administratívnu budovu - DIRE a.s., Banská Bystrica - Kremnička
 • Plynofikácia haly, ÚK, plynové infražiariče - DIRE a.s., Banská Bystrica - Kremnička
 • Montáž ÚK a výmenníkovej stanice, Kasárne Martin-Sever - VUSS Bratislava
 • Polyfunkčný dom Donly, Donovaly, plynová kotolňa a tankovisko propánu, plynofikácia propánom - AGS, a. s. Žiar nad Hronom
 • Asanácia rodinného domu a výstavba polyfunkčných objektov: sídlo spoločnosti, kancelárske a prevádzkové priestory, garáže, rodinný dom - Banská Bystrica - Radvaň
 • Rekonštrukcie strešných krytín plochých striech domov v našej správe
 • Rekonštrukcie plynových stúpačiek domov v našej správe
 • Opravy a údržba kotolne - Hotel Slniečko, Donovaly
 • Rekonštrukcia ÚK, prípojka ÚK, maliarske práce - Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa
 • Zdravotechnika, vodovod, systém Gabotherm, plynofikácia propánom, tankovisko propánu a plynová prípojka, rozvody plynu v kotolni - Penzión Golfer, Kremnica
 • Rozvody vody - Štátna opera DJGT Banská Bystrica
 • Výstavba plynovej kotolne, kotly Modratherm - vlastníci bytov Na Uhlisku 14, Banská Bystrica, dom vo vlastnej správe
 • Odpojenie od CZT ( centrálneho zásobovania teplom a TÚV ), kotly Viessmann, plynofikácia a montáž samostatného vykurovania a prípravy TÚV v jednotlivých bytoch - vlastníci bytov Jilemnického 44-48, Banská Bystrica, dom vo vlastnej správe
 • Odpojenie od CZTÚV ( centrálneho zásobovania TÚV ), výmena kotlov a montáž rozvodov a vlastnej prípravy TÚV v jednotlivých bytoch - vlastníci bytov M.Bela 6, Banská Bystrica, dom vo vlastnej správe
 • Výstavba spoločnej plynovej kotolne pre 32 + 48 b. j. v obci Utekáč - SBD Lučenec
 • Tepláreň Radvaň, rekonštrukcia administratívnej časti, ÚK - 1.BBES, a. s. ( 1.banskobystrická energetická spoločnosť ), Banská Bystrica
 • Plynofikácia spoločnosti, plynovod, plynové kotolne, kotly Viessmann, Radiant - SAM Holding, a. s. Myjava
 • Rekonštrukcia chladenia vstrekovacích lisov - SAM Holding, a. s. Myjava
 • Výstavba odovzdávacej stanice tepla - GAMO, a.s., Banská Bystrica
 • Hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov vo viacerých obytných domoch v rôznych mestách
 • Výstavba viacerých kotolní s kotlami VERNER, PYROS, ATMOS a RIKOTHERM na tuhé palivo a pyrolýzu
 • Výstavba viacerých teplovodných a teplovzdušných krbov
 • Výstavba spaľovacích zariadení na biomasu ( pelety, polená, štiepky, piliny )
 • Rekonštrukcia kotolne ŠLP Zvolen-Lieskovec, výstavba novej kotolne na biomasu, kotol KARA 500 kW, KARA ENERGI SYSTEMS B.V., E.Stegeman Nederland - Školský lesný podnik Technickej univerzity Zvolen v spolupráci s TU, Fakulta Enviromentálnej a výrobnej techniky Zvolen - odovzdanie za účasti holandského veľvyslanectva
 • Výstavba kotolní s rôznymi typmi kotlov, ÚK, rozvodov vody, plynofikácie, rekonštrukcie krovov, striech, zateplenie a iných PSV a HSV prác
  v mnohých rodinných domoch, obytných, obchodných a iných objektoch po celom území Slovenska
 • a mnohé iné