POSTUP ZÁUJEMCU O PRENÁJOM MOBILNEJ KOTOLNE CONUS

  • záujemca vyplní dotazník mobilnej kotolne CONUS a odošle ho E-mailom
  • zistíme v harmonograme prenájmov, či je možné záujemcovi vyhovieť alebo to nie je možné
  • zašleme záujemcovi zvyčajne do 3-5 dní E-mailom ponuku ( alebo odmietnutie požiadavky )
  • ponuka je platná 15 dní, prípadne podľa dohody, v tejto dobe vykonáme v harmonograme garantovanú rezerváciu ponúkanej kotolne
  • po 15 dňoch garantovaná rezervácia kotolne končí a záujemca je o tom E-mailom informovaný
  • pokiaľ záujemca neuzatvorí do 15 dní zmluvu ( prípadne nepošle aspoň záväznú objednávku ), negarantujeme ďalej platnosť ponuky a voľné kotolne ponúkame ďalším záujemcom

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

KAPACITA KOTOLNÍ

prenájom kotolní je vždy dohodnutý na konkrétne termíny podľa voľných kapacít, preto je vždy do dopytu nutné uviesť požadované termíny

PREDSTIH OBJEDNÁVKY

prenájom mobilných kotolní doporučujeme dohodnúť s niekoľkomesačným predstihom, prípadne i rok či viac dopredu, pretože prenájmy sú starostlivo plánované v dlhodobom mnohomesačnom i mnohoročnom predstihu !!!

CENA PRENÁJMU

CENA SA ODVÍJA

od vybraného typu kotolne a dĺžky prenájmu

INFORMÁCIE O CENE

predložíme vždy písomne na základe zaslaného vyplneného dotazníku mobilnej kotolne CONUS, prípadne obhliadky na mieste alebo po oboznámení sa s bližšími požiadavkami objednávateľa - cena prenájmu sa pohybuje od najmenších zdrojov od cca 2 000 € mesačne, u najväčších zdrojov do cca 20 000 € mesačne

CENA PRENÁJMU SA ÚČTUJE

odo dňa zloženia kotolne na mieste určenia - za neúplný mesiac sa účtuje alikvótna čiastka mesačného nájmu podľa počtu kalendárnych dní mesiaca alebo celý mesiac za každý začatý mesiac podľa typu zdroja

PODMIENKY PRENÁJMU

V CENE PRENÁJMU JE ZAHRNUTÉ

POISTENIE

poistenie predmetu prenájmu proti živelným pohromám ( mimo záplavového pásma ), prípadne podľa dohody

SERVISNÁ PREHLIADKA

1x prevádzanie pravidelnej každoročnej prehliadky, pravidelné revízie a servis kotolne sú prevádzkovým nákladom, prípadne podľa dohody

PRVÉ SPREVÁDZKOVANIE

prvotné sprevádzkovanie predmetu prenájmu, zaškolenie obsluhy

PORUCHOVÝ SERVIS

24 hodín denne v prípade vážnej poruchy podľa dohody ( zbytočný výjazd zavinený zákazníkom sa účtuje ), pravidelná bežná údržba a drobné opravy sú prevádzkovým nákladom, prípadne podľa dohody

V CENE PRENÁJMU NIE JE ZAHRNUTÉ

PRÍPRAVA PODLOŽIA

príprava podložia pre inštaláciu kotolne

NAPOJENIE KOTOLNE

inštalácia a pripojenie kotolne na jednotlivé médiá

PRÍSLUŠENSTVO PRI KOTLI POD PRÍSTREŠKOM - NEAUTONÓMNY ZDROJ

príslušenstvo v prípade kotla pod prístreškom (chemická a termická úprava vody, napájacia nádrž, napájacie čerpadlo, a pod.), prípadne podľa dohody

OBSLUHA

obsluhovanie prevádzky predmetu prenájmu

BEZOBSLUŽNÁ PREVÁDZKA

BoBs - zariadenie, ktoré umožňuje bezobslužnú prevádzku zariadenia, ktoré štandardne vyžaduje trvalý dozor, napr. kotla pod prístreškom, či v kontajneri, prípadne podľa dohody

PREVÁDZKOVÉ MÉDIÁ

akékoľvek médiá potrebné k prevádzke ( palivo, voda, elektrina, prevádzka GSM zariadení pre vyhodnocovanie poruchových stavov predmetu prenájmu apod. )

DOPRAVA

prevoz kotolne z miesta aktuálneho využívania kotolne, prípadne z iného miesta uloženia kotolne, na miesto určené objednávateľom, kde bude kotolňa inštalovaná ako predmet prenájmu

NAKLADANIE A VYKLADANIE KOTOLNE ŽERIAVMI

nakladanie kotolne žeriavom alebo 2 žeriavmi ( podľa veľkosti kotolne ) z miesta odoslania kotolne a vykladanie kotolne na mieste určenia kotolne

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INŠTALÁCIE KOTOLNE

projektová dokumentácia inštalácie kotolne sa realizuje podľa platných predpisov a noriem pred výstavbou alebo počas výstavby kotolne na základe miestnej situácie a realizuje ju objednávateľ na vlastné náklady alebo po dohode nájomca na náklady objednávateľa v úzkej súčinnosti s objednávateľom

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

inžiniersku činnosť realizuje objednávateľ na vlastné náklady alebo po dohode nájomca na náklady objednávateľa v úzkej súčinnosti s objednávateľom

MOŽNOSŤ PRENÁJMU VRÁTANE ZAISTENIA PREVÁDZKY

Podľa typu zariadenia máme v súčasnej dobe isté možnosti pre nepretržitú kontrolu prevádzky tepelných, plynových a technologických zariadení v dispečingu. Tieto optimálne podmienky nám umožňujú pri niektorých zariadeniach zaisťovať prevádzkovanie a servis na najvyššej kvalitatívnej úrovni, spravidla pri nižších prevádzkových nákladoch objednávateľa. Túto službu sme schopní v prípade záujmu a dohody ponúknuť, cena sa odvíja od podmienok a umiestnenia kotolne. Prípadný záujem o prevádzkovanie je možné potvrdiť v dotazníku.


VYBAVENIE STREDOTLAKOVEJ KOTOLNE CONUS MKOD 8000 - PLYNOVEJ PARNEJ

VYKUROVACIA ČASŤ

bezpečnostné prvky, parné armatúry, prevádzkový tlak 12,2 baru, výhrevná plocha 189 m2, teplota pary 192 °C

VODNÁ ČASŤ

chemická úpravňa vody (umiestnená spolu s centrálnym elektroovládaním kotolne v samostatnej časti kontajneru, oddelenej priečkou od vykurovacej časti), automatické dávkovanie, napájacia nádrž a čerpadlá, armatúry, teplota napájacej vody 105 °C

PALIVOVÁ ČASŤ

prívod plynu k horáku ( zemný plyn alebo propán ), regulácia tlaku plynu, typ automatiky KAH - RAY - TMG 740-2, plynové zariadenie kotolne KAH, bezpečnostná klapka s regulátorom tlaku plynu RMG 330, armatúry, tlak plynu za regulátorom 5,0 kPa, štrbinový horák RAY - UEN 3 SP-SL, menovitý výkon horáka 5 350 kW, regulovateľný výkon cca 1 100 - 5 600 kW ( 1 600 - 8 000 kg pary / hod. )

ELEKTRO

regulácia podľa tlaku pary, osvetlenie, 400 V / 230 V / 42 kW, centrálne elektroovládanie kotolne je umiestnené spolu s chemickou úpravňou vody
v samostatnej časti kontajneru, oddelenej priečkou od vykurovacej časti

OBSLUŽNOSŤ

stála obsluha, na želanie možnosť diaľkového ovládania z velína a vizualizácie na PC

KONTAJNER

tepelne neizolovaný, modrej farby, možnosť vlastného dokurovania priestoru elektroovládania kotolne a chemickej úpravne vody vlastným kaloriferom, rozmery: dĺžka 9,35 až 10 m - šírka 2,85 m - výška 4,75 m, pri prevoze 3,7 m

KOMÍN

komín DN 500 mm, 3-zložkový ( nerez – tepelná izolácia – hliník ), výška podľa potreby až do 40 m, prípadne oceľový samonosný, približne rovnakej výšky

KOTLY

v kotolni je 1 parný kotol K2 - KAH - BK 8,0 T 80 – výkon 8 000 kg pary / hod.

DOKLADY

súčasťou dodávky kotolne sú revízne knihy, návrhy prevádzkových poriadkov k obsluhe a údržbe


TECHNICKÉ PODMIENKY

PLYN

prívod plynu cca 90 - 100 kPa

KONDENZÁT

návratnosť nad 50 %, teplota nad 80 °C

ODKALOVANIE

automatická, prípadne ručná prevádzka

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVATEĽA

DOPYT

v prípade záujmu poslať písomný dopyt - dotazník mobilnej kotolne CONUS

PODLOŽIE

je vhodné pevné, ale nie je nutné pre naše kontajnery pripraviť úplne rovné podložie pre hmotnosti cca 5 až 30 ton - úplne dostatočná je čo najrovnejšia betónová, asfaltová alebo spevnená, prípadne len trávnatá plocha, prípadne panely, pražce, betónové pätky a pod. - odpadajú nutné nákladnejšie úpravy terénu ako tomu bolo v minulosti alebo je u iných kontajnerov

DOPRAVA

dopravu a vykládku kotolne riešime my, prípadne po dohode objednávateľ

MÉDIÁ

napojenie plynu, vykurovacieho média, vody a elektriny a uzemnenie rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRENÁJMY

je nutné dohodnúť individuálne podľa momentálneho vyťaženia prenajímaných kotolní v danom období

SERVIS

v SR a ČR rieši CONUS Group, inde v zahraničí riešia zmluvní partneri

DODACIA LEHOTA

16 – 20 týždňov 

PROJEKČNÉ PODKLADY

v prípade záujmu poskytneme orientačné projekčné podklady umiestnenia zdroja

 

 

 

MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - UHOĽNÁ TEPLOVODNÁ - kontajner 
OCEĽOVÉ KOTLY

typ kotolne výkon (kW) palivo kotol ks
CONUS MKOE 150 150 uhlie, peletky EKO 1
CONUS MKOE 300 300 uhlie, peletky EKO 2


Palivo - uhlie alebo peletky.
 

uhlova_mk_tzb

retortovy_horak_tzb 

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE MOBILNEJ KOTOLNE CONUS - UHOĽNEJ TEPLOVODNEJ ( aj na PELETKY )

VYKUROVACIA ČASŤ

expanzné zariadenie, bezpečnostné prvky, zmiešavacia armatúra, čerpadlá, armatúry, max. prevádzkový tlak 2 bary

VODNÁ ČASŤ

zmäkčovanie vody, automatické dopúšťanie, max. prevádzkový tlak 10 barov

PALIVOVÁ ČASŤ

sklad paliva v dennom zásobníku, automatický šnekový podávač je v kotli

ELEKTRO

ekvitermická regulácia, 1 zmiešavací okruh, osvetlenie, 230V / 5 kW

OBSLUŽNOSŤ

občasná obsluha, informácie na GSM o havárijných stavoch, možnosť diaľkovej vizualizácie na PC

KONTAJNER - 1 ks

tepelne izolovaný, vrátane podlahy, tuhá konštrukcia odolná krivému terénu, nosnosť bambusovo-drevenej vrstvenej podlahy s protišmykovým povrchom alebo oceľovej podlahy 26 ton, modrej farby, stohovateľnosť 8 ks, dĺžka od 2 do 13 m, šírka od 2 do 3 m, výška od 2 do 3,5 m, najlepšia kvalita laku na svetovom trhu, požiarne odolný 

KOMÍN

4-metrový samonosný komín 3-zložkový ( nerez – tepelná izolácia – hliník ) 

KOTLY

typy kotlov sú v kotolni rôzne, nájdete ich tu, napr. 2 ks oceľových kotlov EKO KOMFORT – sú to automatické kotly s retortovým horákom a s automatickým dávkovaním paliva ( zo zásobníka paliva ), s ventilátorom spaľovacieho vzduchu, ktorý podporuje kvalitné horenie, kotly týmto spĺňajú prísne europské emisné limity, účinnosť kotlov je 82 až 86 %, max. výstupná teplota je 80 °C, v kotloch sa udržuje automaticky stabilné horenie

DOKLADY

súčasťou dodávky kotolne sú revízne knihy, návrhy prevádzkových poriadkov k obsluhe a údržbe


AUTOMATIZÁCIA A PRÍSLUŠENSTVO NA ŽELANIE ZA PRÍPLATOK

ZAVÁŽANIE UHLIA

individuálne riešenie – napr. pásové dopravníky, zhody apod.

ODPOPOLČEKOVANIE

individuálne riešenie – napr. šnekovým dopravníkom do uzatvoreného kontajnera

VYKUROVACIA ČASŤ

max. prevádzkový tlak 6 barov s doskovým výmenníkom tepla

PRÍPRAVA TÚV

na želanie je možné prípravu TÚV doplniť do kotolne alebo ju dodať samostatne

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVATEĽA

DOPYT

v prípade záujmu poslať písomný dopyt - dotazník mobilnej kotolne CONUS

PODLOŽIE

je vhodné pevné, ale nie je nutné pre naše kontajnery pripraviť úplne rovné podložie pre hmotnosti cca 5 až 30 ton - úplne dostatočná je čo najrovnejšia betónová, asfaltová alebo spevnená, prípadne len trávnatá plocha, prípadne panely, pražce, betónové pätky a pod. - odpadajú nutné nákladnejšie úpravy terénu ako tomu bolo v minulosti alebo je u iných kontajnerov

DOPRAVA

dopravu a vykládku kotolne rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

MÉDIÁ

skladovanie paliva, napojenie vykurovacieho média, vody a elektriny a uzemnenie rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRENÁJMY

je nutné dohodnúť individuálne podľa momentálneho vyťaženia prenajímaných kotolní v danom období

SERVIS

v SR rieši CONUS Group,v zahraničí riešia zmluvní partneri

DODACIA LEHOTA

10 – 12 týždňov

PROJEKČNÉ PODKLADY

v prípade záujmu poskytneme orientačné projekčné podklady umiestnenia zdroja

 

 

 

 

MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - OLEJOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
LIATINOVÝ ALEBO OCEĽOVÝ KOTOL – 2 ks, prípadne 1 ks
V typoch kotolní CONUS MKOOK je druhý kotol ako 100% záloha, t. z. že v tabuľke uvádzame výkon kotolne len 1 kotla - v prípade, že je záujem o združený výkon oboch kotlov naraz, t. z. o 2-násobný výkon 1 kotla, je to možné
.

typ kotolne - kontajner výkon (kW) palivo typ kotla ks
CONUS MKOOA 100 50 (100) olej ACV 50 2
CONUS MKOOK 320  160 (320) olej KTU 160 2
CONUS MKOLB 340 170 (340) olej BUDERUS 170 2
CONUS MKLB 350 350 olej BUDERUS 350 1
CONUS MKOV 460 460 olej VIESSMANN 460 1
CONUS MKOOK 500 250 (500) olej KTU 250 2
CONUS MKOLB 560 280 (560) olej BUDERUS 280 2
CONUS MKLD 750 750 olej De DIETRICH 750 1
CONUS MKOOK 800 400 (800) olej KTU 400 2
CONUS MKOLB 920 460 (920) olej BUDERUS 460 2
CONUS MKOOK 1300 650 ( 1 300) olej KTU 650 2
CONUS MKOB 1300 1 300 olej BUDERUS 1300 1
CONUS MKOLB 1370 685 ( 1 370) olej BUDERUS 685 2
CONUS MKOD 1800 1 800 olej KDVE 1800 1
CONUS MKOLB 1820 910 (1 820) olej BUDERUS 910 2
CONUS MKOOK 2000 1 000 (2 000) olej KTU 1000 2
CONUS MKOLB 2040 1 020 (2 040) olej BUDERUS 1020 2
CONUS MKOL 2500 2 500 olej LOOS 2500 1
CONUS MKOLB 2600 1 300 (2 600) olej BUDERUS 1300 2
CONUS MKOOK 3200 1 600 (3 200) olej KTU 1600 2
CONUS MKOOK 5000 2 500 (5 000) olej KTU 2500 2
CONUS MKOOK 7000 3 500 (7 000) olej KTU 3500 2
CONUS MKOOK 8000 4 000 (8 000) olej KTU 4000 2
CONUS MKOOK 10000 5 000 (10 000) olej KTU 5000 2
CONUS MKOOK 12000 6 000 (12 000) olej KTU 6000 2

 

V kontajneri CONUS MKOOA, CONUS MKOV, CONUS MKOB a CONUS MKOL je 1 oceľový kotol.
V kontajneri CONUS MKLB a CONUS MKLD je 1 liatinový kotol.
V kontajneri CONUS MKOLB je 1 kotol liatinový a 1 kotol je oceľový.
V kontajneri CONUS MKOOK sú 2 oceľové kotly.


Palivo zemný plynpropán, prípadne po výmene horáku olej alebo nafta.

 

mk_olej-plyn460kw1 mk_olej350kw3


Tieto mobilné kotolne CONUS majú teraz kotly a sklad oleja spoločne v 1 kontajneri:

typ kotolne - kontajner výkon (kW) objem (litre) typ kotla ks
CONUS MKOOA 100 50 (100) OSC 2000 ACV 50 2
CONUS MKOLB 340 170 (340) OSC 4500 BUDERUS 170 2
CONUS MKLB 350 350 OSC 3000 BUDERUS 350 1
CONUS MKOV 460 460 OSC 2000 VIESSMANN 460 1
CONUS MKOLB 560 280 (560) OSC 4500 BUDERUS 280 2
CONUS MKLD 750 750 OSC 2000 De DIETRICH 750 1
CONUS MKOLB 920 460 (920) OSC 4500 BUDERUS 460 2


SKLAD OLEJA CONUS OSC S KOTLOM(AMI) V 1 KONTAJNERI 

SKLAD OLEJA CONUS OSC 1000 1 000 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 1500 1 500 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 2000 2 000 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 3000 3 000 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 3500 3 500 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 4500 4 500 litrov

mk_olej350kw1 mk_olej350kw2 mk_olej350kw3


SKLAD OLEJA BEZ KOTLA(OV) V 1 SAMOSTATNOM OLEJOVOM KONTAJNERI CONUS OKC

OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 6000 6 000 litres
OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 7500 7 500 litres
OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 9000 9 000 litrov
OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 12000 12 000 litrov

mk_sklad_oleja_web12000

 

SKLAD OLEJA - 1 SAMOSTATNÁ DVOJPLÁŠŤOVÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ CONUS ONC PRE KOTLY VEĽKÝCH VÝKONOV

nadrz_olej_velky_objem