POSTUP ZÁUJEMCU O PRENÁJOM MOBILNEJ KOTOLNE CONUS

  • záujemca vyplní dotazník mobilnej kotolne CONUS a odošle ho E-mailom
  • zistíme v harmonograme prenájmov, či je možné záujemcovi vyhovieť alebo to nie je možné
  • zašleme záujemcovi zvyčajne do 3-5 dní E-mailom ponuku ( alebo odmietnutie požiadavky )
  • ponuka je platná 15 dní, prípadne podľa dohody, v tejto dobe vykonáme v harmonograme garantovanú rezerváciu ponúkanej kotolne
  • po 15 dňoch garantovaná rezervácia kotolne končí a záujemca je o tom E-mailom informovaný
  • pokiaľ záujemca neuzatvorí do 15 dní zmluvu ( prípadne nepošle aspoň záväznú objednávku ), negarantujeme ďalej platnosť ponuky a voľné kotolne ponúkame ďalším záujemcom

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

KAPACITA KOTOLNÍ

prenájom kotolní je vždy dohodnutý na konkrétne termíny podľa voľných kapacít, preto je vždy do dopytu nutné uviesť požadované termíny

PREDSTIH OBJEDNÁVKY

prenájom mobilných kotolní doporučujeme dohodnúť s niekoľkomesačným predstihom, prípadne i rok či viac dopredu, pretože prenájmy sú starostlivo plánované v dlhodobom mnohomesačnom i mnohoročnom predstihu !!!

CENA PRENÁJMU

CENA SA ODVÍJA

od vybraného typu kotolne a dĺžky prenájmu

INFORMÁCIE O CENE

predložíme vždy písomne na základe zaslaného vyplneného dotazníku mobilnej kotolne CONUS, prípadne obhliadky na mieste alebo po oboznámení sa s bližšími požiadavkami objednávateľa - cena prenájmu sa pohybuje od najmenších zdrojov od cca 2 000 € mesačne, u najväčších zdrojov do cca 20 000 € mesačne

CENA PRENÁJMU SA ÚČTUJE

odo dňa zloženia kotolne na mieste určenia - za neúplný mesiac sa účtuje alikvótna čiastka mesačného nájmu podľa počtu kalendárnych dní mesiaca alebo celý mesiac za každý začatý mesiac podľa typu zdroja

PODMIENKY PRENÁJMU

V CENE PRENÁJMU JE ZAHRNUTÉ

POISTENIE

poistenie predmetu prenájmu proti živelným pohromám ( mimo záplavového pásma ), prípadne podľa dohody

SERVISNÁ PREHLIADKA

1x prevádzanie pravidelnej každoročnej prehliadky, pravidelné revízie a servis kotolne sú prevádzkovým nákladom, prípadne podľa dohody

PRVÉ SPREVÁDZKOVANIE

prvotné sprevádzkovanie predmetu prenájmu, zaškolenie obsluhy

PORUCHOVÝ SERVIS

24 hodín denne v prípade vážnej poruchy podľa dohody ( zbytočný výjazd zavinený zákazníkom sa účtuje ), pravidelná bežná údržba a drobné opravy sú prevádzkovým nákladom, prípadne podľa dohody

V CENE PRENÁJMU NIE JE ZAHRNUTÉ

PRÍPRAVA PODLOŽIA

príprava podložia pre inštaláciu kotolne

NAPOJENIE KOTOLNE

inštalácia a pripojenie kotolne na jednotlivé médiá

PRÍSLUŠENSTVO PRI KOTLI POD PRÍSTREŠKOM - NEAUTONÓMNY ZDROJ

príslušenstvo v prípade kotla pod prístreškom (chemická a termická úprava vody, napájacia nádrž, napájacie čerpadlo, a pod.), prípadne podľa dohody

OBSLUHA

obsluhovanie prevádzky predmetu prenájmu

BEZOBSLUŽNÁ PREVÁDZKA

BoBs - zariadenie, ktoré umožňuje bezobslužnú prevádzku zariadenia, ktoré štandardne vyžaduje trvalý dozor, napr. kotla pod prístreškom, či v kontajneri, prípadne podľa dohody

PREVÁDZKOVÉ MÉDIÁ

akékoľvek médiá potrebné k prevádzke ( palivo, voda, elektrina, prevádzka GSM zariadení pre vyhodnocovanie poruchových stavov predmetu prenájmu apod. )

DOPRAVA

prevoz kotolne z miesta aktuálneho využívania kotolne, prípadne z iného miesta uloženia kotolne, na miesto určené objednávateľom, kde bude kotolňa inštalovaná ako predmet prenájmu

NAKLADANIE A VYKLADANIE KOTOLNE ŽERIAVMI

nakladanie kotolne žeriavom alebo 2 žeriavmi ( podľa veľkosti kotolne ) z miesta odoslania kotolne a vykladanie kotolne na mieste určenia kotolne

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INŠTALÁCIE KOTOLNE

projektová dokumentácia inštalácie kotolne sa realizuje podľa platných predpisov a noriem pred výstavbou alebo počas výstavby kotolne na základe miestnej situácie a realizuje ju objednávateľ na vlastné náklady alebo po dohode nájomca na náklady objednávateľa v úzkej súčinnosti s objednávateľom

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

inžiniersku činnosť realizuje objednávateľ na vlastné náklady alebo po dohode nájomca na náklady objednávateľa v úzkej súčinnosti s objednávateľom

MOŽNOSŤ PRENÁJMU VRÁTANE ZAISTENIA PREVÁDZKY

Podľa typu zariadenia máme v súčasnej dobe isté možnosti pre nepretržitú kontrolu prevádzky tepelných, plynových a technologických zariadení v dispečingu. Tieto optimálne podmienky nám umožňujú pri niektorých zariadeniach zaisťovať prevádzkovanie a servis na najvyššej kvalitatívnej úrovni, spravidla pri nižších prevádzkových nákladoch objednávateľa. Túto službu sme schopní v prípade záujmu a dohody ponúknuť, cena sa odvíja od podmienok a umiestnenia kotolne. Prípadný záujem o prevádzkovanie je možné potvrdiť v dotazníku.